Ikona košíkuV košíku máte 0 položek
ZAPOMENUTÉ HESLO

Akceptujeme všechny běžné platební karty

Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení o ochraně osobních údajů:

V souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 byla stanovena správcem a zpracovatelem osobních údajů společnost DOKI DOKI s.r.o. se sídlem Goetheho 1077/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6 • IČ: 098 78 980. Společnost je zapsána v OR spisová značka C 343954 vedená u Městského soudu v Praze.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétně se jedná o nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Na základě tohoto nařízení se upravují podmínky pro správu a zpracování osobních dat.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme výhradně identifikační a kontaktní údaje zákazníků a registrovaných uživatelů v rozsahu nutném pro účely plnění uzavírané kupní smlouvy či registrace. Konkrétně se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa. U fyzických osob podnikajících a právnických osob zpracováváme navíc IČ, DIČ a název společnosti či firmy.

 

Rozsah, důvod a doba uložení osobních údajů:

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány ve vlastním systému společnosti pro účely plnění smlouvy, reklamace, komunikace, účetních kontrol a marketingových akcí v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení (pro účely plnění smlouvy, mark. komunikace a pro potřeby účetnictví)
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů (pro potřeby účetnictví)
 • úplná dodací adresa (pro účely mark. komunikace a plnění smlouvy)
 • úplná fakturační adresa (pro potřeby účetnictví)
 • telefonní číslo (pro potřeby podávání informací, plnění smlouvy, účetnictví a mark. komunikace)
 • e-mailová adresa (pro potřeby podávání informací a mark. komunikace)
 • IP adresa (pro potřebu kontrol, ochrany systému a logování změn)

Veškeré údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené důvody. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o odstranění osobních údajů z našeho archivu před uplynutím zákonných lhůt:

 • jméno a příjmení - 10 let pro účetní kontroly
 • IČ, DIČ či název společnosti, u podnikatelských subjektů - 10 let pro účetní kontroly
 • úplná dodací adresa - 2 roky pro možnost reklamace
 • úplná fakturační adresa - 10 let pro účetní kontroly
 • telefonní číslo - 2 roky pro možnost reklamace
 • e-mailová adresa - 10 let pro účely kontrol ÚOOÚ
 • IP adresa - 10 let pro účely kontrol ÚOOÚ

Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran. Výjimkou může být předávání e-mailových adres do aplikací pro rozesílání mark. nabídek (např. MailChimp, Sendy, atp.) nebo předávání telefonních čísel do aplikací pro rozesílání SMS zpráv (např. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), nikdy však pro účely mark. nabídek třetích stran. Osobní data zákazníků jsou chráněna a není s nimi obchodováno.

 

K čemu osobní údaje využíváme:

Osobní údaje využíváme pro účely plnění kupní smlouvy, plnění daňových zákonů České republiky a pro účely marketingové komunikace. Naše databáze obsahuje výhradně údaje zákazníků a registrovaných uživatelů. Marketingová komunikace se provádí elektronicky zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté e-mailové adresy zákazníků nebo zasíláním SMS zpráv na poskytnuté telefonní číslo. K tomu nás opravňuje oprávněný zájem kupujícího o naše produkty, který se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Co se děje s osobními údaji zákazníků a kdo k nim má přístup:

K osobním údajům v době plnění smlouvy a při možné reklamaci mají přístup zaměstnanci společnosti z důvodu vyřízení objednávky či reklamace. Přístup k osobním údajům zákazníků probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu, přihlášení do systému je dvoufázové heslem a číselně generovaným kódem. Po uplynutí doby potřebné pro vyřízení plnění smlouvy jsou osobní údaje uchovávány v archivu zabezpečeném heslem. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě, výjimku tvoří daňové doklady, jejichž jsou osobní data nutnou součástí (dle platných daňových zákonů ČR).

 

Jak jsou osobní údaje ukládány:

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let v elektronické podobě v zaheslované databázi a přístup k nim je plně zabezpečen. Jedinou výjimku tvoří daňové doklady, které obsahují osobní údaje kupujícího v souladu s daňovými zákony ČR. Daňové doklady jsou uchovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2018 v elektronické, příp. v tištěné podobě v uzamčených prostorách. Osobní data nejsou nikdy předávána k užívání třetím stranám, výjimku tvoří nutné předání osobních údajů k účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Zpracování se provádí automaticky na základě poskytnutí osobních údajů kupujícím. Výjimku tvoří poloautomatické zpracování dat při aktualizaci osobních údajů, při provádění oprav či změn v osobních údajích a zpracování písemného nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení - vždy na základě žádosti zákazníka nebo registrovaného uživatele.

Při vyplňování registračních formulářů na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Jak nakládáme s osobními údaji:

Při vyplňování registračních formulářů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím stranám. Výjimku představuje externí dopravce:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798,
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306,

kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní spojení a dodací adresa, tedy údaje nutném pro bezproblémové doručení zboží a provozovatel platební brány:

 • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, Poznań (60-166), Polska, NIP: 779-23-08-495,
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, REG: B 118 349,

kterému jsou osobní údaje předávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní spojení a dodací adresa, tedy údaje nutné pro vytvoření platby na platební bráně. Data jsou sdílena s aplikacemi třetích stran v rozsahu nutném pro doručení zásilky nebo pro realizaci platby.

Elektronické adresy zákazníků budou primárně využívány za účelem informování o stavu objednávky a následně pro zasílání propagačních materiálů a obchodních sdělení. Na základě práva kupujícího se zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu na základě písemné žádosti, a že zamezíme následnému doručování všech obchodních sdělení.

 

Na jakém základě rozesíláme obchodní sdělení:

Obchodní sdělení rozesíláme na základě poskytnutí e-mailové adresy kupujícím u svého nákupu. K tomu nás opravňuje oprávněný zájem kupujícího o naše služby. Na základě tohoto oprávnění jsou zasílány kupujícímu výhradně slevové kupóny a akční nabídky na zboží a služby v rozsahu nakoupeného zboží kupujícím. Tato úprava se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Jak se lze odhlásit z databáze příjemců obchodních sdělení:

Dle zákona č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec C umožňujeme svým zákazníkům rychlé a jednoduché odhlášení ze zasílání obchodních sdělení v patě e-mailu každého obchodního sdělení. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit i písemně ihned po provedení objednávky. Zavazujeme se odstranit v co nejkratším možném termínu e-mailovou adresu z databáze rozesílaných obchodních sdělení, nejdéle do zákonné lhůty 30 dnů dané článkem 15 až 22 obecného nařízení EU 2016/679. Více o zasílání obchodních sdělení naleznete v obchodních podmínkách v bodu Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Práva subjektů osobních údajů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, patří:

Právo na přístup:

 • Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a to písemně e-mailem.
 • Na Vaši žádost Vám poskytneme seznam zpracovávaných osobních údajů, pokud bude požadavek předložen písemnou formou.

Právo na nápravu:

 • Můžete požadovat opravu nepřesných osobních údajů, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenut):

 • Za určitých okolností máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje vymažeme na základě žádosti, pokud nebudeme tyto údaje nutně potřebovat k realizaci smlouvy s Vámi, nebo nebudeme ze zákona povinni je ukládat.

Právo na omezení:

 • Máte právo omezit naše zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

 • Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně, máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě bez omezení, pokud je to z technického hlediska možné.

Právo na námitky: 

 • Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. Pokud jste požádali o zasílání našich obchodních sdělení a nechcete je nadále přijímat, můžete snadno zrušit příjem dalších informací od nás.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

 • Obecně platí, že máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo Vás významně ovlivňuje. Neplatí to, pokud je mimo jiné nutné automatizované rozhodování a profilování při uzavírání nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

Právo na stažení souhlasu: 

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv, jak je popsáno výše, nebo budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na níže uvedenou e-mailovou adresu. Pokud chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete tak učinit u orgánu dozoru nad ochranou údajů.


Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů ode dne objednávky či přijetí platby. Zásilky posíláme s těmito partnery v cenách od:

• GLS ParcelShop: 64 Kč
• PPL ParcelShop: 69 Kč
• Zásilkovna: 79 Kč
• Balíkovna: 89 Kč

• GLS kurýr: 89 Kč
• PPL: 99 Kč
• Zásilkovna na adresu: 109 Kč
• Česká pošta: 99 Kč
• Česká pošta - bez sledování: 39 Kč

Objednávky na dobírku s hodnotou převyšující 1 000 Kč mají balné a pošt. ZDARMA.

Návod k lepení | Návod na odstranění samolepek | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Cookies | Reklamační řád | Copyright
logoprinty | samolepky dieťa v aute | samolepky na zeď | samolepky na auto | samolepky pes v autě | foto magnetky na lednici | kühlschrankmagnete | magnesy ze zdjęciem | dárky pro děti | hodinový manžel česká lípa

Akceptujeme všechny běžné platební karty

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.